Grupa Modlitwy Ojca Pio

Nasza parafialna Grupa Modlitwy Ojca Pio powstała w lutym 2011 roku z inicjatywy ks. Bartosza Nowaka. Spotyka się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 17.30 na specjalnym nabożeństwie ku czci Świętego z San Govanni Rotondo. Grupa jest zarejestrowanie w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Grup Modlitwy Ojca Pio, którego siedziba, z woli Ojca Pio, znajduje się w San Giovanni Rotondo przy Domu Ulgi w Cierpieniu.

240px-Padre_Pio

Św. o. Pio z Pietralciny

Organizacja Grup Modlitwy Ojca Pio

Grupa Modlitwy Ojca Pio może zostać zorganizowana przez osoby, które chcą wspólnie się modlić i działać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Statucie.

Inicjatywa utworzenia Grupy wychodzi od kapłana dostrzegającego zainteresowanie wiernych taką działalnością albo od ludzi świeckich pragnących pogłębiać swoją modlitwę i rozwijać chrześcijaństwo w duchu Ojca Pio.

Na pierwszych spotkaniach należy omówić zalecane przez Statut zasady funkcjonowania Grupy, formy modlitwy chrześcijańskiej, wskazać na znaczenie modlitwy wspólnej i osobistej jako niezbywalnego wymogu owocnego działania i świadectwa życia chrześcijańskiego. Trzeba podkreślić znaczenie lektury Pisma Świętego, będącej wsłuchiwaniem się w głos samego Boga, i modlitwy jako odpowiedzi na słowo Pana.

Podczas spotkań nieodzowna jest obecność kapłana, który osobiście prowadzi konferencje katechetyczne albo czuwa nad zgodnością przekazywanych treści z nauką Kościoła, a w razie potrzeby koryguje, wyjaśnia i wskazuje na sprawy o istotnym znaczeniu. Spotkania Grupy Modlitwy Ojca Pio mają charakter konferencji biblijno-katechetycznych oraz modlitwy osobistej i wspólnotowej. Przekazywane treści winny później znajdować swe odbicie w zaangażowaniu społecznym i świadectwie życia chrześcijańskiego członków Grupy. Grupa, pod przewodnictwem kapłana – kierownika duchowego i świeckiego moderatora, powinna także ustalić formy swojej działalności społecznej i charytatywnej.

Prowadzenie spotkań Grup Modlitwy Ojca Pio

Pierwotnie spotkania Grupy Modlitwy składały się z konferencji, modlitwy różańcowej i Mszy Świętej. Zdaniem o. Marciana Morry, sekretarza generalnego Grup Modlitwy Ojca Pio, powinno odbywać się kilka spotkań Grupy w miesiącu, najlepiej co dwa tygodnie Msza Święta oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza biblijna oparta na przygotowanym wcześniej schemacie liturgii słowa Bożego.

Spotkania ostatniego typu mogą odbywać się w sali. Po ewentualnym śpiewie, lekturze Pisma Świętego i chwili ciszy wygłaszana jest stosowna katecheza ilustrowana nauczaniem Kościoła, wypowiedziami Ojca Pio i przykładami z jego życia.

Szczególne znaczenie zdaje się mieć zachowanie milczenia po lekturze Pisma Świętego. Chodzi o to, aby każdy ze słuchaczy stanął osobiście, oko w oko z tekstem słowa Bożego jako do niego skierowanym i odpowiedział na wezwanie odkryte w modlitwie i w działaniu – tak osobistym, jak i społecznym. Taka odpowiedź winna przyjąć formę miłości do ubogich i chorych. Tego uczy swoją postawą Ojciec Pio.

Po lekturze słowa Bożego i przeprowadzonym przez kapłana lub kompetentną osobę rozważaniu następuje czas na pytania i dyskusję. Ojciec Marciano Morra proponuje, by w ramach spotkań biblijno-katechetycznych uczestnicy postawili sobie trzy pytania:

– Jakie znaczenie ma przeczytana perykopa biblijna w kontekście historycznym i w zamyśle autora?
– Co te słowa oznaczają dla mnie osobiście?
– Co wspólnego rozważany tekst ma z życiem mojej rodziny i społeczności? Jak może go zrealizować Grupa Modlitwy, do której należę?

Obok spotkań wspólnotowych o charakterze katechetyczno-modlitewnym ważna jest indywidualna formacja życia wewnętrznego w duchu Ojca Pio. Środkami pomocnymi w jej prowadzeniu są: kierownictwo duchowe kapłana i stała praca nad własnym charakterem, lektura Pisma Świętego i dokumentów Kościoła, refleksja nad biografią Ojca Pio i jego pismami.

Copyright © 2015 Przystań Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone