Przystań

Miłosierdzia

14 września 2023
Czwiôrtk, 14 séwnik 2023

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 3, 13-17) Wywyższenie Syna Człowieczego

 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

 

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia