© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Dwudziesta Pierwsza Niedziela zwykła
 
Nie zapomnij! Weź udział we Mszy św.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 16, 13-20) Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego
 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

 

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 
Niedziela, 23 sierpnia 2020
23 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia