Przystań

Miłosierdzia

14 września 2020
Poniedziałek, 14 września 2020
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia
 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia