© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia
 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

 
Poniedziałek, 14 września 2020
14 września 2020

Przystań

Miłosierdzia