Przystań

Miłosierdzia

12 czerwca 2022

Budujmy wspólnoty kościelne

odzwierciedlające blask Trójcy Świętej

 

Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej, który przypomina nam o tajemnicy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca jest komunią Osób Boskich, które są jedna z drugą, jedna dla drugiej, jedna w drugiej: ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga żywego. Któż nam ujawnił tę tajemnicę? – Jezus. On nam mówił o Bogu jako Ojcu; mówił nam o Duchu Świętym; i mówił o sobie samym jako Synu Bożym. A kiedy zmartwychwstały posłał swoich uczniów, aby ewangelizowali ludzi, powiedział im, aby chrzcili “w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Chrystus w każdym czasie powierza ten nakaz Kościołowi, który od apostołów odziedziczył mandat misyjny. Kieruje go także do każdego z nas, którzy na mocy chrztu, jesteśmy częścią jego wspólnoty.

 

Zatem dzisiejsza uroczystość liturgiczna, sprawiając, iż kontemplujemy wspaniałe misterium, z którego pochodzimy i ku któremu zmierzamy ponawia nam misję, aby żyć komunią z Bogiem i między sobą na wzór komunii Trójcy Świętej. Jesteśmy powołani, aby nie żyć jedni bez innych, wywyższając się nad innych czy przeciw innym, ale jedni z drugimi, dla innych i w innych. Oznacza to przyjęcie i zgodne świadczenie o pięknie Ewangelii; życie we wzajemnej miłości, skierowanej ku wszystkim, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się proszenia o przebaczenie i udzielania przebaczenia, doceniając różne charyzmaty pod kierownictwem pasterzy. Jednym słowem, zostało nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które byłyby coraz bardziej rodziną, zdolnych do odzwierciedlania blasku Trójcy Świętej i ewangelizacji nie tylko słowami, ale także z mocą miłości Boga, jaka w nas jest.

 

Trójca Święta, jak już wspomniałem, jest także ostatecznym celem, do którego ukierunkowana jest nasza ziemska pielgrzymka. Droga życia chrześcijańskiego jest rzeczywiście drogą zasadniczo “trynitarną”: Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauczania Chrystusa, Jego Ewangelii a także przypomina nam to, czego nauczał nas Jezus. Jezus z kolei przyszedł na świat, aby umożliwić nam poznanie Ojca, aby nas do Niego prowadzić, aby nas z Nim pojednać. Wszystko w życiu chrześcijańskim, obraca się wokół tajemnicy Trójcy Świętej o dokonuje się w relacji do tej nieskończonej tajemnicy. Starajmy się zatem o utrzymanie wysokiego “tonu” naszego życia, przypominając sobie dla jakiego celu, dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy, zmagamy się, cierpimy; i do jak ogromnej nagrody jesteśmy powołani. Tajemnica ta obejmuje całe nasze życie i całą naszą egzystencję chrześcijańską. Przypominamy o tym na przykład, za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz proszę was, abyśmy wszyscy głośno wypowiadając słowa uczynili znak krzyża. Wszyscy razem! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

W tym ostatnim dniu maja, miesiąca maryjnego, powierzamy się Dziewicy Maryi. Niech Ta, która bardziej niż jakiekolwiek stworzenie, poznała, adorowała i umiłowała tajemnicę Trójcy Przenajświętszej prowadzi nas za rękę; niech nam pomoże zauważyć w wydarzeniach świata znaki Bożej obecności, Ojca, Syna i Ducha Świętego; niech nam wyprasza, byśmy miłowali Pana Jezusa całym sercem, abyśmy podążali ku wizji Trójcy Świętej, wspaniałego celu do którego zmierza nasze życie. Prosimy Ją także aby pomagała Kościołowi, tajemnicy jedności, by był zawsze wspólnotą gościnną, gdzie każda osoba, szczególnie uboga i zmarginalizowana, mogła by znaleźć gościnę i poczuć się dzieckiem Bożym, chcianym i kochanym.

 

 

Źródło: Papież Franciszek

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia