Przystań

Miłosierdzia

21 kwietnia 2024

Niedziela Dobrego Pasterza

Pan jest moim Pasterzem

Psalm 23. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Wśród wszystkich 150 psalmów chyba właśnie psalm 23 jest jednym z najpiękniejszych literackich opisów występujących w całym Piśmie świętym. Napisany został przez Dawida, prawdopodobnie w okresie, kiedy był królem nad Izraelem. Dawid został wybrany na króla nad Izraelem z pastwiska, stąd porównanie Pana Boga do pasterza jest mu bliskie.

 

Obraz pasterza w starożytnej kulturze był powszechnie znany. Na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego wypasano bydło, owce, kozy, konie. Na terenie Izraela pasterz przede wszystkim kojarzył się z wypasem owiec. Jeden pasterz najczęściej wyprowadzał na pastwisko od 80 do 100 owiec.

Na terenie Bliskiego Wschodu obraz pasterza nabrał również znaczenia symbolicznego, w szczególności w odniesieniu do kierowania społecznością. Już w Asyrii i Babilonii „pasterz” stał się tytułem dla władcy, który „pasł” swoich poddanych, opiekował się nimi, rozproszonych gromadził, a słabych i uciśnionych obejmował wyjątkową troską. Najwyższą władzą Izraela był Bóg i Jemu powinien być podporządkowany każdy Izraelita. Z chwilą ustanowienia królestwa Izraela, ukształtowała się idea króla, który w imieniu Boga sprawuje władzę. Niestety nie zawsze kolejni władcy sprawowali swoje rządy zgodnie z wolą Bożą, dlatego prorok Ezechiel w niewoli babilońskiej wyraża tęsknotę za dobrym pasterzem (Ez 34,1-22). W czasach po niewoli babilońskiej, gdy nie było władzy królewskiej wiele prerogatyw z króla przeszło na arcykapłana.

 

Wróćmy jednak do naszego psalmu. Widzimy w nim wielką ufność autora wobec pasterza, którego rolą jest dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu owiec. Autor biblijny ma świadomość, że życie składa się z różnego rodzaju niebezpieczeństw. Określa to wyrażenie „ciemna dolina”. Jednak nic nie jest w stanie przestraszyć go, ponieważ wie, że z nim podąża Pasterz – Pan Bóg

 

Każdy fragment Starego Testamentu znajduje swoje wypełnienie w Nowym Testamencie – to jest klucz do zrozumienia Pisma świętego. W tym przypadku nie jest inaczej. Wzorem pasterza staje się Jezus Chrystus – który w Ewangelii Jana nazywa się Dobrym Pasterzem. To właśnie Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem i wypełniają się w nim wszystkie tęsknoty Narodu Wybranego. Jezus odrzuca jednak posłannictwo polityczne i proklamuje założenie królestwa Bożego opartego na przykazaniu miłości (np. Mk 12,28-34). Co więcej, jest kimś więcej niż oczekiwanym Mesjaszem, ponieważ jest samym Synem Bożym. Nie ma już wyższej władzy na ziemi, każdy władca w jakimś stopniu zależy od ludu, Syn Boży ma natomiast władzę od Ojca, z którym, jak wyjaśnia, stanowi jedność (J 10,30). A gdzie są granice Jego królestwa i kto do niego należy? Granicą tego królestwa jest wiara w Jezusa, który uobecnia pośród nas wolę Ojca. Do tego królestwa jest zaproszony każdy, kto pragnie wypełniać wolę wyrażoną w nauce Jezusa.

 

(…) Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:

(…) orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja laska są tym,

co mnie pociesza.

 

Wędrowanie przez życie z Jezusem Dobrym Pasterzem daje nam zatem gwarancję, że u kresu naszego ziemskiego pielgrzymowania dojdziemy do wiecznych przybytków przygotowanych dla nas w niebie.

 

Stół dla mnie zastawiasz

wobec mych przeciwników;

namaszczasz mi głowę olejkiem;

mój kielich jest przeobfity.

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pańskim

po najdłuższe czasy.

 

Dobrze by było zatem, aby słowa tego psalmu stały się dla nas przewodnikiem wśród wszelkich przeciwności, z jakimi mierzymy się w naszej codzienności.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia